เกี่ยวกับเรา

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ Sabuy Money e-Wallet

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ Sabuy Money e-Wallet นี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้หากไม่ระบุเป็นการเฉพาะจะเรียกรวมกันว่า “บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ผู้ใช้บริการ Sabuy Money e-Wallet (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อใช้บริการ Sabuy Money e-Wallet (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) โดยผู้ใช้บริการสามารถทําธุรกรรมการเงินด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงิน”) บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผูกกับบัญชีของผู้ใช้บริการ ทั้งการเติม-จ่าย-โอน-ถอน ได้อย่างสะดวก ผ่านแอปพลิเคชั่น Sabuy Money e-Wallet (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “แอปพลิเคชั่น”) หรือผ่านทาง Pre-Paid Card ของบริษัท หรือของบุคคลภายนอก หรือบัตรอื่นใดที่บริษัทออกร่วมกับนิติบุคคลอื่น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ Sabuy Money e-Wallet นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ”) ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ทําความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนการใช้บริการ และคอยตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการนี้อย่างสม่ำเสมอ ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการ Sabuy Money e-Wallet หรือชื่ออื่นที่บริษัทพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้

1. ข้อกําหนดทั่วไป

1.1. บริษัทเปิดให้บริการ Sabuy Money e-Wallet สำหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยที่อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยจะต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด

 

1.2. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งการใช้บริการของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยบริษัทอาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการได้ ไม่ว่าในเวลาใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการแก้ไขที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการในแต่ละครั้ง

 

1.3. เว้นแต่จะได้มีการแจ้ง หรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น คุณลักษณะใหม่ ๆ ที่ได้แก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงในบริการให้ถือว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ทั้งสิ้น

 

1.4. บริษัทสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือยกเลิกการบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไปได้ตลอดเวลา โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

1.5. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ

 

1.5.1. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยหากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการ (เช่นการปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระหนี้) บริษัทจะสื่อสาร หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

 

1.5.2. หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดภาระ หรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และกฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อผู้ใช้บริการให้ความยินยอม

 

1.5.3. หากมีกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อน

2. การใช้บริการ

2.1. การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ

 

2.1.1. ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องทำการลงทะเบียนกับบริษัทผ่านแอปพลิเคชั่นที่ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบัน โดยผู้ใช้บริการต้องกรอกชื่อ-นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน วันเดือนปีเกิด ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด หรือจะกำหนดต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัท และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้บริการต้องทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดด้วย ทั้งนี้ การอนุมัติการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัท

 

2.1.2. ในกรณีที่เกิดปัญหาในการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2009-0500 กด 3 ในกรณีดังกล่าว บริษัทอาจขอให้ผู้ใช้บริการส่งเอกสารที่จำเป็นเพิ่มเติม เช่น รูปถ่ายปัจจุบัน และ/หรือ สำเนาเอกสารระบุตัวตน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ

 

2.1.3. เมื่อผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลข้างต้นแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องกําหนดตัวอักษร อักขระ ตัวเลข สัญลักษณ์ รวมถึงข้อมูลทางชีวภาพ ตามที่บริษัทกำหนด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รหัสผ่าน”) โดยสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนี้ได้เองในภายหลังตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของบริษัท ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเปิดใช้บริการ ให้บริการ และ/หรือ ทำธุรกรรมกับผู้ใช้บริการที่ปกปิดชื่อนามสกุลจริง หรือใช้นามแฝง หรือเมื่อบริษัทตรวจพบว่าชื่อนามสกุลที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้เป็นชื่อนามสกุลที่ไม่ถูกต้อง ไม่แท้จริง หรือไม่เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการพิจารณาอนุมัติการสมัครใช้บริการ หรือการให้บริการ หรือการยกเลิกการให้บริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น

 

2.2. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน และข้อมูลที่ใช้ในการสมัครใช้บริการไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น และไม่เปิดเผย หรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสผ่าน และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากมีการทํารายการใด ๆ โดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการกระทําโดยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทํารายการใด ๆ ภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการจากการใช้รหัสผ่านดังกล่าว

 

2.3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้รหัสผ่านทํารายการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ และผู้ใช้บริการต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ

 

2.4. ผู้ใช้บริการตกลงว่า หากมีการป้อนรหัสผ่านผิดติดต่อกันเกินกว่าจำนวนครั้งที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิระงับการใช้บริการโดยอัตโนมัติได้ทันที และผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการต่อไปได้ก็ต่อเมื่อได้แจ้งความจำนงให้บริษัททราบ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนดเพื่อขอออกรหัสผ่านใหม่

 

2.5. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราที่บริษัทกําหนด โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ที่แอปพลิเคชั่น ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้แก่บริษัทตามที่กำหนดไว้ ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทหักเงินในบัญชีเพื่อชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ถึงรอบกำหนดชำระได้ทันที โดยผู้ใช้บริการตกลงที่จะคงจำนวนเงินในบัญชีให้เพียงพอต่อการหักเงินเพื่อชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

 

2.6. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการ และ/หรือ เป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมซึ่งดำเนินการตามคำสั่งของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงเป็นการทำธุรกรรมระหว่างผู้ใช้บริการ และร้านค้า ผู้รับโอนเงิน หรือบุคคลภายนอก (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่กรณี”) โดยตรง หากเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการติดต่อและระงับข้อพิพาทกับคู่กรณีโดยตรงด้วยตนเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ ไม่ถือว่าบริษัทกระทำการในฐานะธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ให้บริการสินเชื่อ หรือการให้บริการในการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อให้บริการทางการเงิน หากมีปัญหาเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการใดที่ผูกกับบัญชีของผู้ใช้บริการ นอกเหนือจากการทำธุรกรรมด้วยเงิน ผู้ใช้บริการตกลงติดต่อธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้น และ/หรือดําเนินการแก้ไขด้วยตนเอง โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

 

2.7. ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมการเงินด้วยบัตรเดบิต หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้เพียงบางธุรกรรมที่บริษัทกำหนดเท่านั้น โดยทำการผูกบัตรดังกล่าวกับบัญชีของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิให้บริการชำระค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการ ด้วยวิธีการชำระเงินข้างต้น เฉพาะสินค้า และ/หรือ บริการของผู้ขาย และ/หรือ ผู้ให้บริการบางรายที่บริษัทกำหนดขึ้นในปัจจุบัน และ/หรือ ที่จะกำหนดขึ้นในภายหน้า

 

2.8. บริษัทสงวนสิทธิในการปฏิเสธการทํารายการชำระ หรือรับชําระค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการ ดังต่อไปนี้

 

2.8.1. การชำระ หรือรับชําระค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการในนามนิติบุคคล หรือบุคคลอื่น ๆ หรือ

 

2.8.2. การชำระ หรือรับชําระค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการบางประเภทซึ่งถูกระงับการให้บริการ และมีค่าธรรมเนียมการต่อสายสัญญาณ หรือ

 

2.8.3. การชำระ หรือรับชําระค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการบางประเภทซึ่งมีหนี้ค้างชําระ และเกินกําหนดชําระ หรือ

 

2.8.4. การชำระ หรือรับชําระค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการบางประเภทซึ่งเป็นการชําระเพียงบางส่วน หรือ

 

2.8.5. การชำระ หรือรับชำระสินค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการ ซึ่งขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือข้อกำหนดของผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อกำหนดหรือนโยบายอื่นใดที่บริษัทอาจกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ หรือ

 

2.8.6. การชำระ หรือรับชำระค่าสินค้า และ/หรือค่า บริการเกินจำนวนรายการที่บริษัทกำหนดต่อเดือน ทั้งนี้ เงื่อนไขในการชําระค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการเป็นไปตามข้อกําหนดของผู้ขาย และ/หรือ ผู้ให้บริการแต่ละราย

 

2.9. ผู้ใช้บริการสามารถดูข้อมูลการทำรายการธุรกรรมย้อนหลังได้ 3 (สาม) เดือน ผ่านแอปพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด โดยข้อมูลการทำรายการธุรกรรม หมายถึง ใบแจ้งรายการ (Statement) และหลักฐานอื่นใดที่ทำด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และสื่อบันทึกข้อมูล หรือสื่อบันทึกข้อมูลอื่นใดที่ใช้เก็บข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานใด ๆ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายได้กำหนดขึ้นในอนาคต ซึ่งข้อมูลการทำรายการธุรกรรมถือเป็นข้อมูลความลับที่ผู้ใช้บริการไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

 

2.10. บริษัทจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่พึงพอใจ ดังนั้น หากการให้บริการใดๆ ของบริษัทเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ผู้ใช้บริการตกลงไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท

 

2.11. บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญหาย หรือเสียหาย ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเกิดขึ้นกับข้อมูลในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดอันเป็นผลมาจากการให้บริการ

 

2.12. ผู้ใช้บริการรับทราบ และตกลงจะให้หรือทำให้ข้อมูลที่ให้แก่บริษัทเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ผู้ใช้บริการให้ไว้กับบริษัท เช่น การเปลี่ยนที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) หรือหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ใช้บริการจะต้องแก้ไขข้อมูลทันทีผ่านแอปพลิเคชั่น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

 

2.13. ในการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการใช้งานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการ หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทำให้บริษัทต้องเสียหายจากการกระทำดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่บริษัท

 

2.14. ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลบริการ และ/หรือ แจ้งปัญหาในการใช้บริการได้ที่ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2009-0500 กด 3 หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดไว้

3. การยกเลิกและการระงับการใช้บริการ

3.1. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองผ่านช่องทางลูกค้าสัมพันธ์ 0-2009-0500 กด 3 หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด และดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทกำหนด หากยังคงมีเงินคงเหลือในบัญชีของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการไม่ได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ บริษัทจะดําเนินการคืนเงินเท่าที่คงเหลือให้ผู้ใช้บริการภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมหรือหนี้ใด ๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่บริษัทกําหนด แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันทำการ โดยโอนไปยังบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการตามรายละเอียดที่ผู้ใช้บริการจะได้แจ้งให้บริษัททราบ และในการนี้บริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากการโอนเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงไม่คิดดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัท

 

3.2. บริษัทสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการ หรือระงับการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ สำหรับความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการใด ๆ ทั้งสิ้น

 

3.2.1. มีการผิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำรับรองตามที่ระบุเอาไว้ในข้อ 4. หรือเงื่อนไขการให้บริการข้อใดข้อหนึ่ง

 

3.2.2. มีการใช้บริการของผู้ใช้บริการในลักษณะที่ไม่เป็นไปหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการ หรือกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับ

 

3.2.3. มีการสูญหาย ขโมย หรือเจาะเข้าระบบ (Hack) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลการล็อกอินของผู้ใช้บริการ

 

3.2.4. มีคำสั่งจากทางหน่วยงานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานใด ๆ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย สถาบันการเงิน หรือศาล

 

3.2.5. ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

 

3.2.6. ผู้ใช้บริการไม่ได้เข้าใช้บริการเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือนนับแต่การใช้บริการครั้งล่าสุด

 

3.2.7. เงินในบัญชีของผู้ใช้บริการไม่เพียงพอให้บริษัทหักค่าธรรมเนียมหรือหนี้ใด ๆ ตามจำนวนที่บริษัทเรียกเก็บ ทั้งนี้ หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของการระงับการใช้บริการได้สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะยกเลิกการระงับการใช้งานดังกล่าวได้

 

3.3. ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิยกเลิกการให้บริการ หรือระงับการให้บริการตามข้อ 3.2 ข้างต้น บริษัทมีสิทธิดำเนินการดังต่อไปนี้

 

3.3.1. หากบัญชีของผู้ใช้บริการไม่มีเงินเหลืออยู่ หรือเงินในบัญชีไม่เพียงพอต่อการชำระค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี บริษัทจะหักเงินของผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่เหลืออยู่เป็นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี และยกเลิกการให้บริการทันที หรือ

 

3.3.2. หากบัญชีของผู้ใช้บริการมีเงินเหลืออยู่ บริษัทจะคงเงินดังกล่าวของผู้ใช้บริการไว้ และคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี และ/หรือ ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงินจากบัญชีของผู้ใช้บริการ (แล้วแต่กรณี) ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอรับเงินเท่าที่คงเหลือคืนจากบริษัท ภายหลังหักค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี และ/หรือค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน และหนี้ใด ๆ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัท ด้วยการแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าผ่านช่องทางลูกค้าสัมพันธ์ 0-2009-0500 กด 3 หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด และดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิดำเนินการตามนโยบายภายในของบริษัท

 

3.4. กรณีที่เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้สิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่เป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆ ซึ่งผู้ใช้บริการยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามข้อผูกพันแห่งเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะปฏิบัติภาระหน้าที่ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว

4. คํารับรองของผู้ใช้บริการ

4.1. ผู้ใช้บริการรับรองและยืนยันว่าผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่มีความสามารถ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการเข้าทำสัญญาอันก่อภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.8

 

4.2. ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะใช้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 

4.3. ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ให้แก่บริษัทตามข้อ 2.1 ของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และข้อมูลอื่นใดที่ผู้ใช้บริการส่งมอบให้แก่บริษัท เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทุกประการ หากบริษัทตรวจพบว่าผู้ใช้บริการปลอมแปลงข้อมูลเอกสาร และ/หรือ สวมรอยเป็นบุคคลใดไม่ว่าบุคคลนั้น จะยินยอมหรือไม่ในการสมัครใช้บริการนี้ บริษัทสงวนสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททุกประการ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม

 

4.4. ผู้ใช้บริการรับรองว่าในขณะที่ผู้ใช้บริการทำการยืนยันตัวตนผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อมูลการจดจำใบหน้า (Biometric Face Recognition) ตามกระบวนการระบุ ยืนยันและพิสูจน์ทราบตัวตนของบริษัท ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการดังกล่าวด้วยตัวของผู้ใช้บริการเอง มิใช่คู่แฝด หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับรองว่าการทำรายการใดๆ ด้วยบัญชีของผู้ใช้บริการผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อมูลการจดจำใบหน้า (Biometric Face Recognition) เป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ถูกต้องครบถ้วน หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการทำรายการดังกล่าว ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

 

4.5. เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยัน/พิสูจน์ตัวตน ผู้ใช้บริการรับรองว่าบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการยืนยันตัวตน ตามกระบวนการระบุ ยืนยันและพิสูจน์ทราบตัวตนของบริษัท เป็นบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้บริการที่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง แท้จริงและเป็นปัจจุบันของผู้ใช้บริการ โดยรูปภาพที่ปรากฎบนบัตรดังกล่าวแสดงถึงรูปลักษณ์ปัจจุบันของผู้ใช้บริการ มิได้มีความแตกต่างอันเนื่องมาจากการทำศัลยกรรมตกแต่งหรือการกระทำอื่นใดที่ทำให้รูปลักษณ์ของผู้ใช้บริการเปลี่ยนไป และสามารถบ่งบอกถึงตัวตนและลักษณะของผู้ใช้บริการได้จริงในขณะผู้ใช้บริการดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ หากรูปลักษณ์ของผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการกระทำข้างต้น ส่งผลให้ระบบยืนยันและพิสูจน์ทราบตัวตนไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าบริษัทมีสิทธิปฏิเสธการเปิดใช้บริการหรือระงับการให้บริการของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงไม่ยกเอาเหตุดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องหรือดำเนินการอื่นใดกับบริษัท

 

4.6. ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือ รวมถึงตกลงจัดเตรียมข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ ซึ่งบริษัทอาจร้องขอให้ส่งเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาให้เปิดใช้บริการ ให้บริการ ทำธุรกรรมใด ๆ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนด ประกาศกฎระเบียบของบริษัทแห่งประเทศไทย สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด

5. ข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

5.1. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ให้ไว้แก่บริษัท หรือให้ผ่านบริษัท หรือมีอยู่กับบริษัท หรือที่บริษัทได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเพื่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ การดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผู้อื่น สนับสนุนการให้บริการไม่ว่าจะเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใดก็ตาม การโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ การปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง การควบคุม กำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร การจัดการข้อร้องเรียน และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการได้อย่างเป็นธรรม และต่อเนื่อง

 

5.2. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่กลุ่มธุรกิจของบริษัท ได้แก่ บริษัทในกลุ่มสบาย บริษัทในกลุ่มเคอรี่ พันธมิตรทางธุรกิจและนิติบุคคลอื่นของสบาย และพันธมิตรทางธุรกิจและนิติบุคคลอื่นของเคอรี่ และยินยอมให้บริษัทดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุตามข้อ 5.1

 

(ก) บริษัทในกลุ่มสบาย ได้แก่

(1) บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(2) บริษัท สบาย โซลูชั่นส์ จำกัด

(3) บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด

(4) บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

(5) บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด

(6) บริษัท สบาย มาร์เก็ต พลัส จำกัด

(7) บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

(8) บริษัท สบาย ฟู้ด พลัส จำกัด

(9) บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)

 

(ข) พันธมิตรทางธุรกิจและนิติบุคคลอื่นของสบาย ได้แก่

(1) บริษัท ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส จำกัด

(2) บริษัท ควิก เซอร์วิส จำกัด

(3) บริษัท ไทยแวน เซอร์วิส จำกัด

(4) บริษัท จีเอชแอล (ประเทศไทย) จำกัด

(5) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(6) ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

(7) บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด

(8) บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

(9) บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด

(10) บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด

(11) บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด

(12) บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “พันธมิตรทางธุรกิจและนิติบุคคลอื่นของสบาย”)

 

(ค) ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของบริษัท ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัทข้อมูลเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และ/หรือ หน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใด ๆ ที่มีสัญญาอยู่กับบริษัท

 

5.3. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ส่ง และ/หรือ โอนข้อมูลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

5.4. ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทในกลุ่มสบาย บริษัทในกลุ่มเคอรี่ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและนิติบุคคลอื่นของสบายและของเคอรี่ ส่งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการได้ เพื่อนำเสนอข่าวสาร กิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริมการขาย แคมเปญ หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการได้ และผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการสามารถบอกเลิก หรือปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ตามช่องทางที่บริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือธุรกิจกำหนด

 

5.5. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทในกลุ่มสบาย บริษัทในกลุ่มเคอรี่ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและนิติบุคคลอื่นของสบายและของเคอรี่ และหน่วยงานราชการที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการซึ่งได้ให้ไว้แก่บุคคลดังกล่าวกับบริษัท เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อรับข้อมูลหรือข่าวสาร เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย เพื่อการเสนอสิทธิประโยชน์ และ/หรือ เสนอขายสินค้าหรือบริการใด ๆ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการสถิติ วิเคราะห์ ศึกษาวิจัย หรือประเมินผลข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

 

5.6. ผู้ใช้บริการรับทราบว่าในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นเพื่อปฎิบัติตามสัญญาซึ่งผู้ใช้บริการเป็นคู่สัญญา เพื่อดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการก่อนเข้าทำสัญญา เพื่อปฎิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัท หรือบุคคลดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องแจ้งแก่ทางผู้ใช้บริการในการขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงกรณีดังกล่าวเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลและความยินยอม และรวมถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากการที่ผู้ใช้บริการปฏิเสธจะให้ความยินยอมในกรณีนั้น ๆ ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร

 

5.7. ผู้ใช้บริการรับทราบว่าในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นเพื่อปฎิบัติตามสัญญาซึ่งผู้ใช้บริการเป็นคู่สัญญา เพื่อดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการก่อนเข้าทำสัญญา เพื่อปฎิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัท หรือบุคคลดังกล่าว บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังต่างประเทศ และในกรณีที่ประเทศปลายทางไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังประเทศปลายทางดังกล่าวได้

 

5.8. กรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลที่ไม่ได้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามกฎหมาย) ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับยินยอมในการใช้บริการ Sabuy Money e-Wallet จากผู้ใช้อำนาจปกครอง โดยผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงแก่บริษัท และหากบริษัททราบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนดังที่กล่าวไว้ข้างต้นในการใช้บริการ Sabuy Money e-Wallet บริษัทจะดำเนินการระงับ หยุด หรือยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้บริการทันที

6. ภาษา

การแปลเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาใดก็ตาม มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาใดๆ ที่จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้บริการ ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาไทย ให้ยึดข้อความตามภาษาไทย

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย

8. การแยกส่วนกัน

ถ้าข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใด ๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายใด ๆ ให้ถือว่าข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ของเงื่อนไขการให้บริการที่สมบูรณ์แยกจากส่วนที่เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ และมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

9. ระยะเวลา

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้มีผลบังคับนับตั้งแต่ผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา

 

ในกรณีที่บริษัทไม่บังคับใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดของเงื่อนไขการให้บริการนี้ จะไม่กระทบถึงสิทธิของบริษัทในการบังคับใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขนั้นในภายหลัง และการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดของผู้ใช้บริการ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขดังกล่าวครั้งต่อไป หรือการสละสิทธิในข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใดของบริษัท