อิ่มคุ้ม รับเงินคืน เมื่อใช้จ่ายด้วย SABUY MONEY คืนเงิน 5 บาท/รายการ

อิ่มคุ้ม รับเงินคืน เมื่อใช้จ่ายด้วย SABUY MONEY ที่ฟู้ดคอร์ทโลตัส คืนเงิน 5 บาท/รายการ สูงสุด 10 ครั้ง/เดือน

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด